Đến tháng 3/2023 Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền đã trao đổi
9.971
văn bản qua mạng
giữa 176 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)